FR
Contact
Webmaster
PELSisGROEN.be Een nieuwe visie op pels
Voor een eco-bewuste wereld
HOMEOOOO VOORWOORD

HERKOMST PELS RESPECT VOOR DE NATUUR
RESPECT VOOR HET DIER
RESPECT VOOR DE MENS
NATUURLIJKE PELS VERSUS NEPBONT

VIDEO

Spatie
U bevindt zich hier: RESPECT VOOR HET DIER >> Welfur en Origin Assured label

HET ORIGIN ASSURDED LABEL EN HET WELFUR CONTROLESYSTEEM ZIJN INITIATIEVEN ROND DIERENWELZIJN

De Internationale Pelsfederatie (IFF) introduceerde in 2006 een nieuw labelingsysteem op de internationale veilingen om meer duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van de pelzen.

Van elk aangeboden lot pelzen op de veiling dat het OA-logo draagt, is de koper zeker dat de aangeboden vellen afkomstig zijn van een land waar de pelsproductie onderworpen is aan erkende en gevestigde regelgeving en normen.

Sedert 2009 werkt de Europese Pelsfederatie (Fur Europe) aan een wetenschappelijk onderbouwd evaluatie- en controlesysteem rond dierenwelzijn, WELFUR genaamd.
Het WELFUR-evaluatiesysteem gaat tot op het niveau van iedere individuele pelsdierenhouderij. Zo gaat WELFUR nog een stap verder dan het internationale OA-label. Dit evaluatiesysteem is gebaseerd op de criteria die opgesteld zijn door de Europese commissie en die wereldwijd wordt erkend als één van de meest uitgebreide dierenwelzijn-evaluatiesystemen ter wereld. Sedert begin 2015 lopen er in 10 verschillende Europese landen pilootprojecten. Wanneer dit systeem volledig op punt staat zal het ’s werelds meest vooruitstrevende dierenwelzijn-evaluatiesyteem zijn dat op een volledig continent (Europa) wordt uitgevoerd. Europa is met 58% op wereldschaal de grootste bontproducent.


PRINCIPE WELFUR

Goed dierenwelzijn wordt gemeten via 4 welzijnsprincipes:
  • Goede huisvesting
  • Goede voeding
  • Goede gezondheid
  • Mogelijkheid tot diersoortspecifiek gedrag.
Hierbinnen worden 12 specifieke criteria rond dierenwelzijn bekeken.

Onder deze 12 criteria zitten een aantal metingen rond dierenwelzijn die diersoortgericht zijn. Deze specifieke metingen voor nerts en vos zijn op wetenschappelijke basis ontwikkeld door een consortium van 7 Europese universiteiten en instellingen. Zij deden een diepteonderzoek naar alle bestaande onderzoeken rond dierenwelzijn en pelsdieren en hebben daaruit specifieke dierenwelzijns-indicatoren en metingen geïdentificeerd die zouden kunnen gebruikt worden in het opstellen van een WELFUR protocol. Meerdere honderden metingen zijn in overweging genomen en daaruit hebben de wetenschappers hun keuze gemaakt en ook hun keuze uitgelegd. Hieraan is een score-systeem verbonden.

De sterkte van het WELFUR systeem is dat het een zeer begrijpelijke methodisch systeem is dat dierenwelzijn vanuit diverse hoeken bekijkt en meet.

Dergelijke meetsystemen bestaan in diverse landen maar hebben meer als doel om de naleving van nationale wetten te controleren. Maar deze systemen verschillen sterk van land tot land.
Finaal zijn er 23 meetparameters voor nerts en 22 voor vos uit de bus gekomen die gericht zijn op voeding, het management en het dier. Diergerichte metingen zijn de beste om dierenwelzijn te meten, maar dit is niet in alle omstandigheden mogelijk of het geval. Zo kan je moeilijk nagaan of een dier dorst heeft, maar als het dier altijd toegang heeft tot vers water, kan je besluiten dat het dier geen dorst heeft. Ongeveer de helft van de metingen zijn diergericht.

Goede voeding:
- Niet aanwezig zijn van honger voor een lange periode
- Niet aanwezig zijn van dorst voor een lange periode

Goede huisvesting:
- Comfort rond rust
- Thermisch comfort
- Gemak om zich te bewegen

Goede gezondheid:
- Afwezigheid van letsels
- Afwezigheid van ziektes
- Afwezigheid van pijn veroorzaakt door het beheer van de farm

Diersoort specifiek gedrag
- Expressie van natuurlijk gedrag
- Expressie van ander gedag
- Goede relatie mens-dier
- Positieve emotionele status

Deze metingen worden gedaan op een staal van 80 vossenhokken of 120 nertshokken binnen één boerderij om zo een representatief staal te bekomen. De data van de metingen (2.760 voor nerts & 1.760 vos) worden opgeslagen in een computersoftware programma ontwikkeld door het INRA (Frans nationaal instituut van landbouwonderzoek) en leiden tot een gemakkelijk te verstaan scorebord die iedere individuele boerderij een score heeft:
- Beste huidige praktijk
- Goede huidige praktijk
- Aanvaardbare huidige praktijk
- Onaanvaardbare huidige praktijk

Dit systeem toont ook aan op welke punten de pelsdierenhouderij zwak scoort en ze kan dit gebruiken als middel om het dierenwelzijn verder te verbeteren.
Op jaarbasis zal Fur Europe deze resultaten van deze metingen bekend maken zodat het grote publiek inzicht krijgt in het niveau van dierenwelzijn op de Europese pelsdierenhouderijen.

WELFUR werd in 2015 ingevoerd op alle Europese pelsdierenhouderijen die een associatie hebben met Fur Europe
De bedoeling is dat de metingen worden gedaan door onafhankelijke personen: nationale authoriteiten, dierenartsen…
Fur Europe zal ernaar streven dat dit wetenschappelijk onderbouwd referentie-systeem de basis vormt voor verder werk binnen de Europese commissie rond wetgeving rond dierenwelzijn
Dit protocol wordt om de 5 jaar herzien en aangepast aan nieuw wetenschappelijke bevindingen


Meer info over Welfur: www.fureurope.eu/fur-policies/welfur/
Welfur-label voor bont
© www.fureurope.eu/fur-policies/welfur/